Knihovna KFJ

Studenti mají možnost využívat ke studiu odbornou literaturu a beletrii, jež se nacházejí jak v Ústřední knihovně, tak na katedřeKnihovna katedry (v učebně 56) je v každém semestru otevřena dle rozvrhových možností učebny. Zapůjčit knihy lze i o prázdninách, po předchozí emailové dohodě s dr. Poučovoudoc. Bakešovou nebo paní sekretářkou Hůrkovou.

Seznam sborníků

Seznam sborníků s příspěvky na různá témata, jež jsou uloženy na katedře a jsou vhodné jako literatura pro závěrečné nebo seminární práce.

SBORNÍK 1 SBORNÍK 2

Novinky v knihovně

Mgr. Dana Chrapanová v roce 2014 vypracovala diplomovou práci, jejíž součástí je původní desková hra Les jeux olympiques (Olympijské hry). Několik exemplářů této hry věnovala katedře a zájemci tak mají možnost si hru vypůjčit. V Informačním systému univerzity je rovněž k dispozici diplomová práce autorky Le jeu en classe de FLE s dalšími hrami rozpracovanými v metodických listech.

Objednávání jazykových publikací

Jazykové publikace je možno objednávat na adrese: ILC Czechoslovakia, s.r.o.

Informace o jednotlivých knihovních fondech a způsobu zapůjčování knih na Katedře FJL
1. Francouzská beletrie
 • Francouzská beletrie se nachází hlavně v učebně 56, kde jsou výpůjční hodiny závislé na obsazenosti této učebny v daném semestru. V JS 2020 je možné přijít si půjčit knihy, příp. studovat prezenční výpůjčky v uč. 56 ve středu 14-15.
 • Výpůjční službu zajišťuje dr. Marcela Poučová. (Teprve není-li přítomna, je možné požádat ostatní kolegyně nebo paní sekretářku.)
 • Knihy je vhodné si objednat předem mailem na adrese poucova@ped.muni.cz – jakmile je volná učebna, knihy se nachystají, jsou pak k dispozici v pracovně vyučující a je možné si je vyzvednout i jindy, než jen ve výpůjčních hodinách knihovny.
 • Beletrie se půjčuje standardně na měsíc, pro účely seminárních a závěrečných prací je možné si délku výpůjčky domluvit individuálně.
 • Na katedře nemáme k dispozici elektronické zařízení pro půjčování knih, pracujeme tedy ještě s klasickými „lístečky“. Závaznost práv a povinností je ale stejná jako u systému elektronického, souhlas s knihovním řádem stvrzujete svým podpisem na příslušném lístku.
 • Povinné údaje k vyplnění výpůjčního lístku:
  • Jméno a příjmení UČO   Telefonní číslo a další mailový kontakt
  • Signatura knihy
  • Autor a titul knihy
  • Datum
  • Podpis
2. Odborná literatura (literatura, lingvistika, didaktika, historie)
 • Knihy se nachází většinou v pracovně vedoucí katedry doc. Václavy Bakešové, některé jsou ale i v dalších pracovnách naší katedry. Využívají je především vyučující, ale pro účely vašich samostatných prací je možné se domluvit na krátkodobém zapůjčení těchto knih, pokud nejsou aktuálně používány kolegyněmi.
 • Maximální délka výpůjčky je 1 týden.
 • Obory, z nichž lze na katedře nalézt řadu pramenů: fonetika, morfologie, syntax, lexikologie, stylistika, didaktika, historie, literatura.
3. Odborné publikace v češtině
 • Na katedře máme díky finanční podpoře některých projektů z posledních let a několika darům knihy i v češtině, týkají se literatury, historie a kultury frankofonního světa, ale také literární vědy.
 • Jejich seznam je součástí seznamu knih dr. Marcely Poučové na stránkách KFJ.
 • Knihy půjčujeme po dohodě spíše na kratší dobu.
 • Doporučujeme konzultovat katalog knih deponovaných na naší katedře, příp. katalog ÚK PdF (kde je poznámka o umístění knihy na KFJ) při hledání pramenů pro závěrečné práce, můžete tak často ušetřit za drahé nakupování francouzských zdrojů či za placenou meziknihovní výpůjční službu
4. Sborníky z konferencí a odborné časopisy
 • Na stránkách katedry naleznete seznam odborných časopisů a sborníků s vědeckými studiemi na různá témata jak literární, tak lingvistická. Je vhodné jej prostudovat před výběrem seminární či závěrečné práce pro inspiraci a představu o dostupných zdrojích přímo na naší katedře. Seznam je průběžně doplňován.
 • Na katedře se nachází také čísla 1/2009 – 3/2011 odborného časopisu Kontexty vydávaného nakladatelstvím CDK, v němž naleznete často různé studie z oblasti francouzské historie, kultury, politiky a literatury. Novější čísla jsou k dispozici ve studovně PdF MU.
 • Všechny časopisy a sborníky lze studovat na místě v učebně 56 v čase „studovny“ (aktuální čas otevření studovny v daném semestru naleznete v rozvrhu na stránkách katedry). Po dohodě je možné si proti dokladu (např. OP, síťová jízdenka MHD apod.) časopis odnést do studovny na okopírování vybraných pasáží.
5. Středověká historie a literatura + Rajhrad
 • Seznam knih, které jsou dostupné v klášterní knihovně v Rajhradu, naleznete ZDE.
 • Vznikl před lety v rámci projektu FRVŠ dr. Miroslavy Novotné. Vhodné jako doplňující výukový materiál pro předmět Stará francouzská literatura. Může posloužit rovněž jako literatura pro závěrečné nebo seminární práce. Je třeba si předem v klášteře ověřit aktuální dostupnost daného fondu.
6. Didaktika francouzského jazyka
 • V pracovně č. 3005 naleznete vše, co se týká didaktiky francouzského jazyka: odborné publikace, učebnice francouzského jazyka pro základní školy, dokumenty Rady Evropy, Eurydice apod.
 • V pracovně č. 3003 se nacházejí učebnice francouzského jazyka pro střední a jazykové školy, učebnice DELF a DALF s časopisy: Le Français dans le monde, Bulletin SUF, apod.
 • Bližší informace poskytnou dr. Hana Kyloušková, dr. Petra Suquet a interní doktorandky KFJ.
7. Dětská literatura
 • Zvláštní pozornost je vhodné věnovat jedinečnému fondu francouzsky psané literatury pro děti a mládež.
 • Knihy se půjčují za podmínek uvedených pro beletrii, podrobnější informace poskytuje paní dr. Marcela Poučová.
 • Seznam dětské literatury naleznete v v patřičné záložce v katalogu na stránkách katedry.
 • Na katedře se nachází i řada odborných publikací ve francouzštině a v češtině z oblasti tvorby pro děti a mládež, jsou to cenné prameny především pro zpracovávání závěrečných prací na tato témata. Půjčují se pouze prezenčně, nebo ve výjimečných případech na max. 3 dny absenčně, po domluvě s dr. Marcelou Poučovou, nebo s doc. Václavou Bakešovu.
8. Frankofonní literatura
 • V naší knihovně se nachází celá řada titulů z oblasti frankofonní literatury. V minulosti jsme obdrželi dar knih vybraných švýcarských a belgických autorů.
 • Zásady půjčování těchto knih jsou stejné jako u francouzské beletrie.
 • Bližší informace ke konkrétním titulům poskytne dr. Marcela Poučová.
9. Detektivní romány
 • V rámci volitelných předmětů je možné si v magisterském studiu zvolit kurz věnovaný francouzskému detektivnímu románu, který lze rovněž doplnit četbou vybraných titulů. V rámci knihovny v učebně 56 mají rovněž své vlastní místo.
 • Bližší informace poskytne dr. Marcela Poučová.
10. Divadelní věda
 • Protože studenti francouzštiny rádi hrají divadlo v rámci předmětu Divadelní výchova, je možné se v oblasti divadelní vědy a výchovy vzdělávat také teoreticky díky několika vybraným titulům z této oblasti. Tituly jsou k dispozici v pracovně 3007.
11. Tvorba autorů ovlivněných křesťanstvím
 • Projekt FRVŠ na vytvoření nového předmětu Tvorba autorů ovlivněných křesťanstvím ve francouzské literatuře 19. a 20. století umožnil rozšířit knihovní fond na naší katedře také o tituly autorů, o nichž se v tomto předmětu hovoří.
 • Bližší informace ke konkrétním titulům poskytne doc. Václava Bakešová.
12. Fond knih dr. Poučové
 • V patřičné záložce v katalogu na stránkách katedry je k dispozici seznam vybraných titulů francouzské literatury v českém a francouzském jazyce ze soukromé sbírky dr. Marcely Poučové, které jsou rovněž k zapůjčení na naší katedře v originále či v českém překladu.
 • Knihy byly zpřístupněny studentům s cílem dopomoci jim rozšiřovat si přehled o francouzské literatuře a zdokonalovat se ve francouzštině.
13. Stolní hra Les Jeux Olympiques a jiné
 • V rámci své diplomové práce vytvořila absolventka naší katedry Mgr. Dana Chrapanová stolní hru Les Jeux Olympiques. Několik exemplářů věnovala katedře, je možné si je zapůjčit za účelem studijních a výukových účelů.
 • Na katedře je také možné zapůjčit si krátkodobě i jiné stolní hry vhodné pro výuku francouzského jazyka.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info