Přijímací zkoušky

1. Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Pro tento program jsou uchazeči vybíráni na základě úspěšně vykonaného Testu studijních předpokladů a nově i odborného testu z francouzského jazyka. Pro úspěšný vstup do studia se předpokládá znalost jazyka v rozsahu učiva na střední škole (B1). Jazykovou kompetenci si mohou studenti přijatí ke studiu dále rozvíjet podle svých individuálních potřeb prostřednictvím volitelných předmětů.

Základní popis testu z francouzského jazyka

Písemný test má 50 otázek, testuje se 60 minut. Vždy je správná právě jen jedna z nabízených odpovědí. Za správnou odpověď uchazeč obdrží 1 bod, za chybnou je mu odečteno 0,25 bodu, za žádnou nebo strojově nečitelnou odpověď, příp. více vyznačených odpovědí současně je uděleno 0 bodů. Hranice úspěšnosti je stanovena na 12,00 bodů.

Další informace k přípravě na zkoušku

Písemná přijímací zkouška formou testu s výběrem odpovědí prověří nejdůležitější gramatické a lexikální jevy, čtení s porozuměním a znalosti reálií frankofonních zemí v rozsahu učiva na středních školách (tj. na minimální výstupní úrovni A2+/B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Úkoly a text na porozumění budou obecného charakteru. 

Ukázka otázek z reálií

Prominutí TSP a odborné zkoušky

Konání TSP i odborné zkoušky bude prominuto uchazečům o hlavní studijní program nebo o jednooborové studium při splnění minimálně jedné z následujících podmínek:

 • Uchazeč je držitelem mezinárodního jazykového certifikátu z francouzštiny na úrovni B1 a vyšší. (Vložit do e-přihlášky kopii příslušného certifikátu).
 • Uchazeč se umístil na 1.–3. místě v krajském a vyšším kole Soutěže v cizích jazycích – Francouzský jazyk, kategorie B1 a vyšší. (Vložit do e-přihlášky kopii diplomu nebo potvrzení o umístění).
 • Uchazeč je studentem nebo absolventem bilingvního gymnázia (česko/slovensko-francouzské sekce) zakončeného francouzskou maturitou s certifikátem francouzského ministerstva školství „Attestation C1“. (Vložit do e-přihlášky potvrzení o úspěšném absolvování francouzské části maturity nebo příslušný certifikát).

Uchazeči, kterému děkan fakulty promine povinnost vykonat tuto zkoušku, bude v přihlášce ke studiu ve vybraném studijním programu dosazena k výsledku z TSP hodnota percentilu 100,00 a k výsledku z testu z francouzského jazyka také hodnota percentilu 100,00.

Aktuální informace o nahrání dokumentů potřebných k prominutí zkoušky naleznete vždy na webu fakulty.

Konání odborné zkoušky bude uchazečům o vedlejší studijní program prominuto při splnění minimálně jedné z následujících podmínek:

 • Uchazeč je držitelem mezinárodního jazykového certifikátu z francouzštiny na úrovni B1 a vyšší. (Vložit kopii příslušného certifikátu).
 • Uchazeč se umístil na 1.–3. místě v krajském a vyšším kole Soutěže v cizích jazycích – Francouzský jazyk, kategorie B1 a vyšší. (Vložit kopii diplomu nebo potvrzení o umístění).
 • Uchazeč je studentem nebo absolventem bilingvního gymnázia (česko/slovensko-francouzské sekce) zakončeného francouzskou maturitou s certifikátem francouzského ministerstva školství „Attestation C1“. (Vložit potvrzení o úspěšném absolvování francouzské části maturity nebo příslušný certifikát).

Uchazeči, kterému děkan fakulty promine povinnost vykonat tuto zkoušku, bude v přihlášce ke studiu ve vybraném studijním programu dosazena k výsledku z testu z francouzského jazyka také hodnota percentilu 100,00. Povinnost vykonat Test studijních předpokladů se vztahuje k hlavnímu studijnímu programu a jeho případným podmínkám prominutí této zkoušky.

Aktuální informace o nahrání dokumentů potřebných k prominutí zkoušky naleznete vždy na webu fakulty.

2. Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost

Pro tento program jsou uchazeči vybíráni na základě úspěšně vykonaného Testu studijních předpokladů a odborného testu z francouzského jazyka.

Jedná se o sdružené studium probíhající na PdF a na ESF MU, které má dvě možnosti:

 • Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost na PdF MU (hlavní) a Veřejná ekonomika a správa na ESF MU (vedlejší) = hlásíte se na PdF MU, konáte TSP dle podmínek fakulty a odbornou zkoušku, kterou lze při splnění stanovených podmínek odpustit.
 • Veřejná ekonomika a správa na ESF MU (hlavní) a Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost na PdF MU (vedlejší) = hlásíte se primárně na ESF MU, konáte TSP tam, případně žádáte odpuštění za jejich podmínek, na PdF MU konáte odbornou zkoušku, kterou lze při splnění stanovených podmínek odpustit.

 Výsledky TSP a odborného testu se sčítají. Podrobně je vše uvedeno na webech k přijímacímu řízení obou fakult.

Níže uvedené informace platí jak pro hlavní, tak pro vedlejší studijní program sdruženého studia. Aktuální informace o nahrání dokumentů potřebných k prominutí zkoušky naleznete vždy na webu fakulty.

Základní popis testu

Písemný test má 50 otázek, testuje se 60 minut. Vždy je správná právě jen jedna z nabízených odpovědí. Za správnou odpověď uchazeč obdrží 1 bod, za chybnou je mu odečteno 0,25 bodu, za žádnou nebo strojově nečitelnou odpověď, příp. více vyznačených odpovědí současně je uděleno 0 bodů. Hranice úspěšnosti je stanovena na 12,00 bodů.

Další informace k přípravě na zkoušku

Písemná přijímací zkouška formou testu s výběrem odpovědí prověří nejdůležitější gramatické a lexikální jevy, čtení s porozuměním a znalosti reálií frankofonních zemí v rozsahu učiva na středních školách na jazykové úrovni B1+ dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Úkoly a text na porozumění budou tematicky mírně zaměřené na oblast francouzštiny pro specifické účely (francouzština pro hospodářskou činnost).

Ukázka testu

Prominutí odborné zkoušky

Konání odborné zkoušky z francouzského jazyka bude prominuto při splnění minimálně jedné z následujících podmínek:

 • Uchazeč je držitelem mezinárodního jazykového certifikátu z francouzštiny na úrovni B2 a vyšší.
 • Uchazeč se umístil na 1. – 3. místě v krajském a vyšším kole Soutěže v cizích jazycích – Francouzský jazyk, kategorie B2.
 • Uchazeč je studentem nebo absolventem bilingvního gymnázia (česko/slovensko-francouzské sekce) zakončeného francouzskou maturitou s certifikátem francouzského ministerstva školství „Attestation C1“.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info