Publikační činnost a projekty

Bez popisku

Pod těmito odkazy naleznete informace o veškeré publikační činnosti katedry a o projektech, které členové katedry řeší nebo se na nich podílejí.

SEZNAM PUBLIKACÍ

SEZNAM PROJEKTŮ

Bez popisku

Vybrané publikace členů katedry

Bez popisku

Prostor a jeho obývání. Zobrazení prostoru v díle Marie Noëlové, Suzanne Renaudové, Christiane Singerové a Sylvie Germainové

VÁCLAVA BAKEŠOVÁ

Rok vydání: 2019

Publikace shrnuje výsledky výzkumu různých typů prostoru v literární tvorbě čtyř francouzských autorek inspirovaných křesťanstvím, Marie Noël, Suzanne Renaud, Christiane Singer a Sylvie Germain. Jejich literární texty pokrývají celé 20. století a ukazují rozmanitost v přístupech k prostoru, ale také rozdíl v literatuře obou polovin 20. století. Metodologicky práce postupuje od fenomenologického bachelardovského pohledu na intimní prostor domova přes otevřený prostor profánní i posvátný dle studií Mircey Eliadeho ke geokritické analýze prostoru v návaznosti na teorie Bertranda Westphala, v českém prostředí dosud téměř nevyužívané.

 

Bez popisku

Sous les pavés, le noir ! Le roman noir dans la France post-68

MARCELA POUČOVÁ

Rok vydání: 2017

Námětem práce je detektivní a především noirový žánr ve Francii po roce 1968. Zajímáme se o způsob, jakým tento žánr reflektuje francouzskou sociální realitu zmíněného období a rovněž zkoumáme pozici a recepci žánru ve francouzském literárním a společenském kontextu.

Z analýzy románů, které traktují témata charakteristická pro studované období, vyplývá, že francouzský noirový román plní po roce 1968 především úlohu ideologické platformy generace Května 68 a jako takový je silně ovlivněn názory extrémní levice. Stává se nositelem levicových ideálů a nástrojem společenské kritiky, které šíří napříč společností.

Bez popisku

Jazykový obsah učebnic francouzštiny pro začátečníky a referenční úroveň A1

PETRA SUQUET

Rok vydání: 2016

Publikace je zaměřena na problematiku jazykového obsahu učebnic francouzského jazyka. Po předložení teoretických východisek jsou představena tři výzkumná šetření. Jejich cílem bylo určit soulad gramatických jevů, slovní zásoby a jazykových funkcí určených k osvojení s popisem referenční úrovně komunikační jazykové kompetence A1. Kvantitativní analýza jazykového obsahu učebnic poukázala na některé společné rysy s podobně zaměřenými kvalitativními studiemi uskutečněnými ve Francii, Německu a Velké Británii. Jazykový obsah všech analyzovaných učebnic určený k osvojení přesahuje do značné míry úroveň A1, což může zvyšovat kognitivní náročnost učení.

 

Bez popisku

Slova přejatá z francouzštiny v české slovní zásobě

ZDEŇKA SCHEJBALOVÁ

Rok vydání: 2016

Slova francouzského původu tvoří v češtině významnou část mezi výpůjčkami z jiných jazyků. Byly přejaty nejčastěji prostřednictvím němčiny, ale také přímou výpůjčkou z francouzštiny. Slovník je řazen abecedně. Slovo francouzského původu je doplněno jeho definicí, oborem užití a výchozím slovem ve francouzštině. U podstatných jmen je uveden rod. V úvodu výpůjčky zkoumáme podle míry jejich přizpůsobení češtině z hlediska fonetického, morfologického a sémantického. Srovnáváme jejich výskyt v češtině a v polštině.

 

Bez popisku

Dictées et textes à corriger

ZDEŇKA SCHEJBALOVÁ, LAURENT GEORGES CANAL

Rok vydání: 2016

Soubor 23 diktátů vybraných z francouzských autorů XIX. a XX. století je určen pro studenty francouzského jazyka na pedagogických fakultách pro úroveň B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Cílem publikace je, aby si studenti prohloubili své znalosti pravidel francouzského pravopisu, procvičili si je prakticky, vylepšili si také výslovnost a rozšířili si slovní zásobu francouzštiny. Publikace na CD nosiči obsahuje přepisy textů jednotlivých diktátů doplněné francouzsko-českou slovní zásobou a namluvenými texty rodilým mluvčím (Mgr. Laurent Canal). Stejné texty jsou také zpracovány pro nácvik opravy chyb (Corrigez les textes). Francouzsko-český slovníček obsahuje 1064 vybraných slov.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info